Tilläggsbelopp/medel för extraordinära insatser - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tilläggsbeloppet är avsett som en möjlighet att bevilja särskild ersättning för enskilda barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov och lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet.

För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas krävs att barnets/elevens stödbehov klarläggs och bedöms inom ramen för den utredning och den handlingsplan/åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Kostnaden för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/eleven och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.

Tilläggsbeloppet går utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen. Det berättigar inte till kostnader för stöd i form av extra undervisning, insats av specialpedagog, undervisning i särskild grupp, visst stöd av elevassistent eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa elever att nå målen i normalfallet. Kostnaden för sådana åtgärder ingår i stället i grundbeloppet.

  • Tilläggsbelopp kan endast sökas för barn/elever som är folkbokförda i Landskrona stad.
  • Tilläggsbelopp för nya barn/elever kan sökas löpande under läsåret men beviljas inte retroaktivt.
  • Förlängda ansökningar för elever det tidigare beviljats medel för ska göras senast den 15/2 för vårterminen och den 15/9 för höstterminen.
  • Beslut om tilläggsbelopp gäller för sökt period, som längst terminen ut.

För mer information angående ansökan se PM:et till höger.

Handläggning av ansökningar

Utbildningsförvaltningen gör en individuell bedömning av vad som framkommer i underlaget i varje enskild ansökan om tilläggsbelopp och fattar sedan beslut om ersättning som kommer att utbetalas till huvudmannen. Huvudmannen meddelas per post.

Kontaktuppgifter

Vid frågor går det bra att kontakta Johan Engkvist via johan.engkvist@landskrona.se.

Läs mer om Utbildningsförvaltningens hantering av personuppgifter på hemsidan. 

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa