Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Denna information får du då Landskrona stad har tagit del av dina personuppgifter. Du har själv lämnat denna information dina personuppgifter till oss genom att skapa användarkonto i Landskrona stads e-tjänstportal.  

 

Typer av personuppgifter som behandlas 

Landskrona stad behandlar de personuppgifter du har lämnat om dig samt folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.  

 

Anledningen till att dina personuppgifter behandlas 

Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende som du nyss skickat till oss. 

 

Personuppgifterna har samlats in från 

Personuppgifterna har samlats in från dig och Skatteverket. 

 

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter 

Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan har stöd i dataskyddsförordningen. Den lagliga grunden beror på vilken e-tjänst du använder och kan vara: en rättlig förpliktelse och myndighetsutövning/ allmänt intresse. 

 

Dessa får ta del av dina personuppgifter 

Medarbetare på ansvarig förvaltning samt medarbetare på Digitala fabriken på Stadsledningsförvaltning kommer att ta del av dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Eftersom uppgifterna hos Landskrona stads förvaltningar är allmänna handlingar kan de komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. En sekretessprövning görs alltid innan uppgifterna kan lämnas ut. 

 

Så länge sparas dina personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer att sparas av staden till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras (sparas eller raderas) enligt de lagar och regler som gäller för staden. Detta framgår av ansvarig nämnds informationshanteringsplan. 

 

När dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att:  

  • Begära registerutdrag, det vill säga få besked om och kopia av vilka personuppgifter om dig, som Landskrona stad behandlar. Detta kan du göra utan kostnad vid ett tillfälle. För ytterligare kopior kan du behöva betala en avgift. Detta gör du lättast via vår e-tjänst. 

  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.  

  • Invända mot behandling av dina personuppgifter 

  • Begära dataportabilitet - möjliggör flytt, kopiering eller överföring av personuppgifter från kommunens IT-miljö till en annan. 

  • Ta tillbaka ditt samtycke när som helst, om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke 

  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Ovanstående beskrivna rättigheter begränsas ibland. Det finns flera lagar som bestämmer hur en kommun ska hantera uppgifter/handlingar i förhållande till dataskyddsförordningen och dessa regler går före, till exempel hanteringen av allmänna handlingar. 

 

Tredje land  

Inga uppgifter behandlas av tredje land. 

 

Kontakta oss 

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, vänd dig då i första hand till Landskrona stads kontaktcenter. 

E-post: kontaktcenter@landskrona.se 

Telefon: 0418-47 00 00 

 

Personuppgiftsansvarig 

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen/GDPR. 

Personuppgiftsansvarig: Ansvarig nämnd för en viss e-tjänst 

Organisationsnummer: 212000–1140 

Adress: Stadshuset, 261 80 Landskrona 

E-post: kontaktcenter@landskrona.se 

Telefon: 0418-47 00 00 

 

Dataskyddsombud 

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som du når via: 

Security Solution Scandinavia AB  

Flöjelbergsgatan 20 C             

431 37 Mölndal  

E-post: dataskyddsombud@landskrona.se 

Telefon: 031 - 98 90 00