Ansökan om trädfällning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om trädfällning

Det är förbjudet att skada träd på annans fastighet, och kommunen polisanmäler obehörig åverkan på träd på kommunal mark. Om du anser att ett träd medför en olägenhet kan du ta kontakt med Landskrona stad. Kommunen gör en bedömning enligt denna riktlinje innan eventuell åtgärd på trädet genomförs. Kommunen är restriktiv med trädfällning, generellt sett så krävs det att trädet utgör ett riskträd för att kommunen ska gå vidare med utredning om eventuell åtgärd. Enligt praxis finns exempelvis inte skäl att ta ned träd som skuggar, skymmer utsikt, stör teknisk utrustning, tappar löv, barr, frön, frukt eller orsakar dålig tillväxt på angränsande fastighet.

Träden är grundläggande för biologisk mångfald och många av ekosystemens funktioner samt skapar välfärd och livskvalitet för människor. Värden knutna till träd tar ofta lång tid att utveckla och är komplicerade, därför är det mycket viktigt att inte förhasta beslut om hur träd ska hanteras.

 

VÄRDE FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Trädens biologiska värden utgörs av olika strukturer, trädegenskaper, och biotoper som skapas i anslutning till trädet. Särskilt värdefulla är levande eller döda träd med grov stam och vida kronor, speciellt om de innefattar håligheter och död ved. Dessa strukturer ger livsutrymme för exempelvis lavar, mossor, svampar, fladdermöss, fåglar och insekter. Även mindre träd och buskar kan erbjuda stora biologiska värden i form av föda och skydd, som gynnar exempelvis däggdjur, fåglar, insekter och växter.

 

VÄRDE FÖR MÄNNISKOR

Träd skapar flera olika fundamentala värden för människors välbefinnande, både i naturområden, parker och tätorter. Nedan finns några av de värden som träd och trädmiljöer skapar för människor listade.

• Landskapsbild

• Estetiskt inslag i tätorter och stad 

• Rumsbildning

• Rogivande trivsam miljö

• Dämpning av extremväder med vindskydd, skugga och vattenupptag

• Insynsskydd

• Bullerdämpning

• Luft och vattenrening

• Syreproduktion

• Kolinbindning

• Erosionsdämpning

 

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Teknik- och fritidsnämndens personuppgiftsbehandling - Landskrona stad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa