Hemvård och särskilt boende, inkomstuppgifter för beräkning av omvårdnadsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inkomst- och utgiftsuppgifter ska alltid anges för båda makarna/sammanboende/partner i ett hushåll oavsett om det bara är den ena parten som har insatser.

 

Tjänstepension -  Anges före skatt och för båda makarna/sammanboende/partner i ett hushåll.

Utlandspension - Anges i den valuta den utbetalas. Om pensionen anges i utländsk valuta räknar avgiftshandläggaren om den till svenska kronor den dag beräkningen görs. Ange om pensionen redan är beskattad i ursprungslandet.

Inkomst av tjänst - Inkomster av tjänst, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig och tillfällig natur, t.ex. hyresintäkter. Bruttoinkomst (inkomst före avdrag av skatt) ska anges.

Ränta/Utdelning av kapital - Kapitalinkomst/ränta ska uppges för föregående år. Det kan vara till exempel inkomsträntor, räntebidrag, utdelningar på aktier, kapitalvinst på andelar i räntefonder mm.

Bostadskostnad - Bostadskostnad för lägenhet är hyra eller avgiften till bostadsrättsförening. Om man har bostadslån får 70 % av årsräntan räknas med i bostadskostnaden. I det fall man som makar har två olika boenden anges bostadskostnaden var för sig. Bostadskostnad för eget hus är uppvärmning, driftskostnad, bostadslån upp till 70 %, och kommunal fastighetsavgift. Hushållsel ingår i förbehållsbeloppet och tas inte med i beräkning av bostadskostnaden. Vi använder oss av pensionsmyndighetens schablon för hushållsel, för att dra bort hushållsel från den totala elkostnaden.

Dubbla bostadskostnader i samband med flyttning till särskilt boende - Vid ensamstående stadigvarande flyttning till särskilt boende tas hänsyn till avveckling av den tidigare bostaden under maximalt 3 månader. Detta gäller under förutsättning att bostaden sägs upp omgående i samband med att man erbjuds lägenhet i särskilt boende och att uppsägning plus hyran under uppsägningstiden verifieras. Om den boende bor i bostadsrätt eller villa skall bostaden lämnas till försäljning inom en månad fr o m att man erbjuds lägenhet. Försäljningen skall verifieras. Vid gåva debiteras hyra fr o m inflyttningsdagen.

Fördyrande levnadskostnader - Om man har ökad kostnad till följd av funktionshinder, rehabilitering osv. ska de anges här. Kostnaden ska styrkas med kvitto/intyg eller liknande. Kostnader som redan ingår i förbehållsbeloppet ska inte anges, till exempel läkemedel, läkarvård eller färdtjänst.

Bilagor - Bifoga bilagor på underlag för ifyllda uppgifter.

 

Har du frågor om hur du fyller i blanketten är du välkommen att ringa avgiftshandläggarna 0418 - 473 889 eller 0418 - 473 825.

Inkomstförfrågan skickas snarast till: Landskrona Stad Omsorgsförvaltningen 261 80 Landskrona

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa