Hemvård och särskilt boende, inkomstuppgifter för beräkning av omvårdnadsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inkomst- och utgiftsuppgifter ska alltid anges för båda makarna/sammanboende/partner i ett hushåll oavsett om det bara är den ena parten som har insatser.

Tjänstepension -  Anges före skatt och för båda makarna/sammanboende/partner i ett hushåll.

Utlandspension - Anges i den valuta den utbetalas. Om pensionen anges i utländsk valuta räknar avgiftshandläggaren om den till svenska kronor den dag beräkningen görs. Ange om pensionen redan är beskattad i ursprungslandet.

Inkomst av tjänst - Inkomster av tjänst, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig och tillfällig natur, t.ex. hyresintäkter. Bruttoinkomst (inkomst före avdrag av skatt) ska anges.

Ränta/Utdelning av kapital - Kapitalinkomst/ränta ska uppges för föregående år. Det kan vara till exempel inkomsträntor, räntebidrag, utdelningar på aktier, kapitalvinst på andelar i räntefonder mm.

Bostadskostnad - Bostadskostnad för lägenhet är hyra eller avgiften till bostadsrättsförening. Om man har bostadslån får 70 % av årsräntan räknas med i bostadskostnaden. I det fall man som makar har två olika boenden anges bostadskostnaden var för sig. Bostadskostnad för eget hus är uppvärmning, driftskostnad, bostadslån upp till 70 %, och kommunal fastighetsavgift. Hushållsel ingår i förbehållsbeloppet och tas inte med i beräkning av bostadskostnaden. Vi använder oss av pensionsmyndighetens schablon för hushållsel, för att dra bort hushållsel från den totala elkostnaden.

Dubbla bostadskostnader i samband med flyttning till särskilt boende - Vid ensamstående stadigvarande flyttning till särskilt boende tas hänsyn till avveckling av den tidigare bostaden under maximalt 3 månader. Detta gäller under förutsättning att bostaden sägs upp omgående i samband med att man erbjuds lägenhet i särskilt boende och att uppsägning plus hyran under uppsägningstiden verifieras. Om den boende bor i bostadsrätt eller villa skall bostaden lämnas till försäljning inom en månad fr o m att man erbjuds lägenhet. Försäljningen skall verifieras. Vid gåva debiteras hyra fr o m inflyttningsdagen.

Fördyrande levnadskostnader - Om man har ökad kostnad till följd av funktionshinder, rehabilitering osv. ska de anges här. Kostnaden ska styrkas med kvitto/intyg eller liknande. Kostnader som redan ingår i förbehållsbeloppet ska inte anges, till exempel läkemedel, läkarvård eller färdtjänst.

Bilagor - Bifoga bilagor på underlag för ifyllda uppgifter.

Behandling av personuppgifter

Landskrona stad behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Vill du läsa mer om detta kan du klicka på denna länk: Personuppgiftshantering i omsorgsnämnden.

Har du frågor om hur du fyller i blanketten är du välkommen att ringa avgiftshandläggarna 0418 - 473 889 eller 0418 - 473 825.

Inkomstförfrågan skickas snarast till: Landskrona Stad Omsorgsförvaltningen 261 80 Landskrona

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa