Visselblåsare - anmälan

LÄS MER

Visselblåsare

I situation när du vill vara anonym, eller inte upplever det möjligt att prata med närmaste chef vid misstanke om allvarlig oegentlighet, finns det inom Landskrona stad en anmälningsfunktion.

Visselblåsfunktionen är en rapporteringskanal som kan användas av

  • Anställda inom kommunen
  • Anställda inom kommunens hel- och delägda bolag
  • Person i uppdrag för någon förvaltning eller kommunägt bolag

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som innebär att staden är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera.

Du som rapporterar måste dock ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Informationen måste också ha ett allmänintresse.

 

Du kan genom visselblåsarfunktionen anmäla sådana allvarliga oegentligheter eller missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygg med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. I ledande ställning inkluderas förtroendevalda.

 

Funktionen är ett komplement till ordinarie rutin, där misstanke om intern brottslighet i första hand ska meddelas till närmaste chef.

 

Allvarliga oegentligheter eller missförhållanden kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

 

Funktionen ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen, såsom konflikter mellan arbetstagare eller frågor om lönesättning (då detta inte är av allmänintresse) och inte heller synpunkter eller klagomål på organisationen i stort.

 

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din anmälan. Tänk dock på att vara så tydlig och detaljrik i din anmälan som möjligt, eftersom vi då inte har möjlighet att kontakta dig för att ställa följdfrågor. De uppgifter som lämnas utgör en allmän handling men lämnas inte ut i de delar som omfattas av sekretess enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen.

 

Du kan också lämna anmälan skriftligen till:  Stadsledningsförvaltningen Visselblåsarfunktionen, Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona.

 

Du kan utöver detta också lämna din anmälan muntligen eller via besök. Kontakta stadens kontaktcenter för att få mer information hur du går tillväga.

 

Din anmälan hanteras enligt dataskyddsförordningens bestämmelser. Ansvarig nämnd för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen. Dina uppgifter kommer endast att behandlas för att utreda huruvida en oegentlighet har ägt rum eller ej. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt. Du har rätt att få ett registerutdrag och begära rättelse. 

 

Din anmälan kommer att tas emot och diarieföras. Har du lämnat kontaktuppgifter i din anmälan kommer du få ett mail där det framgår vilket diarienummer ditt ärende har. Du kommer då kunna följa din anmälan via e-tjänsten. Din anmälan kommer sedan initialt att utredas av stadens utredningsgrupp bestående av säkerhetschef, HR-chef och stadsjurist. Vid behov av utredning lämnas ärendet till extern part. Utredningen ska utmynna i ett förslag till beslut/rekommendation till berörd nämnd/bolag.

 

Beslut i frågan fattas av den interna utredningsgruppen och återkopplas till anmälaren om denne valt att inte vara anonym.

 

Visselblåsarfunktionen följs årligen upp och redovisas till kommunstyrelsen. Uppföljningen baseras på antalet inrapporteringar och hur dessa har följts upp. Uppgifterna kommer vara avidentifierade och några personuppgifter kommer inte att redovisas i denna uppföljning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa